Organització de la colla

La colla es regeix pels Estatuts aprovats el 2004

A la Colla de Diables de Castellterçol hi ha dos grups diferenciats però que treballen conjuntament, els diables i els tabalers. El primers manegen el foc mentre que els segons són els que posen música a l’espectacle. 

L’organització és simple. Hi ha tres òrgans de govern importants: l’Assemblea General, la Junta Directiva i les Comissions de Treball. L’entitat es regeix bàsicament per l’Assemblea General que és on es prenen les decisions més importants que afecten a l’assocació ja que totes han de ser aprovades per la majoria dels assitents. L’Assemblea la formen tots els membres de la coll i estarà dirigida per la Junta directiva, en especial el president. Principalment es convoca una a l’any, l’Assemblea General Ordinària, però la junta pot organitzar-ne tantes d’extraordinàries com cregui oportú.

El segon òrgan, la Junta Directiva, és la que s’encarrega de la gestió diària de la colla i de complir les decicions que es preguin a l’Assemblea. Serà escollida per majoria simple en Assemblea General i estarà formada, com a mínim, per: president/a, vicepresident/a, tresorer/a i tres vocals.

Finalment la junta s’encarrega de crear les Comissions de Treball, formades per membres de la colla, les quals s’encarreguen de tasques específiques encomanades per la pròpia junta. Actualment hi ha: Comissió de Tabalers que gestiona el grup; Comissió de Diables  que porta temes de seguretat i normativa així com vestuari i altres activitats; Comissió de Correfoc que organitza i dissenya els espectacles; Comissió de Material que gestiona el material de la colla; Comissió de Promoció Econòmica que vetlla per buscar i fer activitats per recaptar diners per a la gestió de l’entitat; i Comissió de Comunicació.