La legislació

La Transposició de la Directiva europea de productes pirotècnics va resultar en l’aprovació del Reial decret 563/2010, de 7 de maig , pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. Per tal de preservar les manifestacions festives amb ús de pirotècnia, el reglament incorpora una Instrucció Tècnica Complementària (la ITC 18)   que regula l’autorització de manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals, la utilització dels artificis pirotècnics per persones pertanyents a algun grup de consumidors reconegut com a experts i permet, entre d’altres mesures, que no siguin aplicables a determinades manifestacions festives les limitacions d’ús dels articles pirotècnics establertes amb caràcter general, com ara les relatives a les edats mínimes i les distàncies de seguretat.
Per tal que sigui aplicable el que disposa la ITC 18  a una manifestació festiva amb ús de pirotècnia, cal que es compleixin dues circumstàncies:

 • que les persones que realitzin l’activitat hagin rebut la formació i estiguin degudament acreditades com a consumidors reconeguts com a experts.
 • que estigui reconegut el seu caràcter religiós, cultural o tradicional. A Catalunya, aquest reconeixement s’ha efectuat mitjançant la Resolució CMC/3659/2010, de 3 de novembre.

Per tal d’adaptar-nos a aquesta nova legislació, a la nostra colla hi ha un total de tres Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts. Tot i això, cada any hi ha dues o tres persones més que assisteixen a la jornada de formació per tal d’aconseguir aquest títol i així assegurar que en tots els correfocs i haurà com a mínim un Responsable de Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts. Tota la resta de la colla vam rebre la formació adequada i ens hem convertit en Consumidors Reconeguts com a Experts. Les noves incorporacions també reben aquesta formació per tal de poder formar part de la colla.

Procediment a seguir per autoritzar una manifestació festiva amb ús de pirotècnia

L’organitzador de l’acte o el grup de consumidors reconeguts com a experts interessats a utilitzar artificis pirotècnics en una manifestació festiva reconeguda com a religiosa, cultural o tradicional han de presentar a l’Ajuntament corresponent (en cas que aquest no sigui el mateix organitzador de la celebració) una sol·licitud d’autorització, que inclogui, almenys:

 1. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del grup o grups de consumidors reconeguts com a experts participants.
 2. Relació de persones integrants del grup o grups, amb indicació de les persones que els representen.
 3. Dades de les persones responsables dels grups i documentació justificativa d’haver rebut la formació en el programa formatiu establert en el punt 4 de la Instrucció tècnica complementària 18.
 4. Justificació documental conforme tots els components dels grups han rebut una formació específica per a la participació en la manifestació festiva d’acord amb el que estableix el punt 4 de la Instrucció tècnica complementària 18.
 5. Permís escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de menors d’edat.
 6. Programa detallat de l’acte, amb indicació de l’espai de celebració o del seu recorregut, així com l’horari de realització.
 7. Relació dels tipus d’artificis de pirotècnia que s’han d’utilitzar, descripció del seu funcionament, quantitat de matèria reglamentada per artifici i quantitat total aproximada a utilitzar.
 8. Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes així com, si s’escau, la indumentària i mesures de protecció recomanades per a la interacció en l’acte de terceres persones.
 9. Justificació documental conforme l’organitzador ha subscrit una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació festiva, i els possibles accidents en cas de participació de menors d’edat, sense perjudici del compliment del que estableix la normativa autonòmica o local sobre això.
 10. En cas que en la manifestació festiva hagin de ser usats més de 50 quilograms de matèria reglamentada, a més, cal l’autorització expressa de la delegació del Govern de l’Estat a Catalunya. Aquesta autorització ha se ser sol·licitada per l’ajuntament.

Model d’avís per a ajuntaments

Model d’avís en el cas que l’organitzador no sigui un ajuntament